Время на сервере: 0
Вы можете принять участие в игре в города.

Лингвистика

Список Сводеша

сравниваем азербайджанский язык и туркменский язык

Вы можете выбрать любую пару языков из списка и сравнить их в сводной таблице

Ниже представлена таблица - список Сводеша для выбранного вами языка. Список назван в честь лингвиста Морриса Сводеша, который выбрал сто базовых (основных, наиболее полезных) слов и по ним стал сравнивать, насколько различные языки родственные, как много слов и какие действительно похожи или имеют одно происхождение. Помимо классического списка на 100 слов с минимальным набором лексики есть расширенный - на более чем 200 слов. В частности, список на 207 слов представлен ниже.

Полное или частичное совпадение слов в языках отображается в виде зеленой подсветки. Автоматический алгоритм слишком простой для такой сложной научной работы, ведь должно учитываться происхождение слова, его искажение, различие в алфавитах, грамматике и многое другое. Поэтому он никак не является решением, а лишь привлекает внимание.

азербайджанский туркменский
1mənmen
2sənsen
3ool
4bizbiz
5sizsiz
6onlarolar
7bubu
8oşu, o
9buradaşu taýda, bu ýerde
10oradahonha, onda
11kimkim
12näme
13haradanirede, han
14haçannäwagt, haçan
15necənähili
16deyildäl
17bütünbary
18çoxköp, ençeme
19bəziberentak
20azaz
21başqabaşga
22birbir
23ikiiki
24üçüç
25dörddört
26beşbäş
27böyükbelent, beyik, uly
28uzunuzyn
29genişgiňiş
30qalıngalyň
31ağıragyr
32kiçik, balacakiçi
33qısagysga
34dardar
35nazikinçe
36qadınheleý, aýal
37kişiadam
38insan, adamynsan, adam
39bala, uşaq, çağaçaga
40arvadaýal
41ərär
42anaeje
43atadäde
44heyvanhaýwan
45balıqbalyk
46quşguş
47it, köpəkit, köpek
48bitbit
49ilanýylan
50qurdgurt
51ağacbag, agaç
52meşətokaý
53çubuqçöp
54meyvəmiwe
55toxumtohum
56yarpaqýaprak
57kökkök
58qabıqgabyk
59çiçək, gülgül
60otot
61iptanap
62dərideri
63ətet
64qangan
65sümüksüňk
66piysemiz
67yumurtaýumurtga
68buynuzşah
69quyruqguýruk
70tükýelek
71saçsaç
72başbaş
73qulaqgulak
74gözgöz
75burunburun
76ağızagyz
77dişdiş
78dildil
79dırnaqdyrnak
80ayaqaýak
81qıçaýak
82dizdyz
83əlel
84qanadganat
85qarıngaryn
86içalatiçege
87boyunboýun
88arxa, kürəkarka
89sinə, köksgöwüs
90ürəkýürek
91ciyərbagyr
92içməkiçmek
93yeməkiýmek
94dişləməkdişlemek
95əmməkemmek
96tüpürməktüýkürrmek
97qusmaqgusmak
98filəməküflemek, öwüsmek
99nəfəs almaqdem almak
100gülməkgülmek
101görməkgörmek
102eşitməkeşitmek
103bilməkbilmek
104düşünməkpikir etmek
105iyləmək, qoxlamaqysgamak
106qorxmaqgorky
107yatmaqýatmak, uklamak
108yaşamaqýaşamak
109ölməkölmek
110öldürməköldürmek
111vuruşmaq, savaşmaquruşmak, söweşmek
112ovlamaqawlamak
113vurmaqpatlamak
114kəsməkkesmek
115bölməkýarylmak
116vurmaqpyçaklamak
117cızmaqdyrnaçaklamak
118qazımaqgazmak
119üzməkýüzmek
120uçmaquçmak
121gəzmək, yeriməkýöremek
122gəlməkgelmek
123uzanmaqýatmak, uzanmak
124oturmaqoturmak
125durmaqdurmak
126dönməkdönmek
127düşməkçökmek
128verməkbermek
129tutmaqtutmak
130sıxmaqsykmak
131sürtməksürtenmek
132yumaqýuwmak
133silməksüpürmek
134çəkməktartmak, çekmek
135itələməkitmek
136atmaqatmak
137bağlamaqbogmak
138tikməktikmek
139saymaqsanamak
140deməkdiýmek
141oxumaqsaýramak
142oynamaqoýnamak
143üzməkýüzmek
144axmaqakmak
145donmaqşatlamak
146şişməkçişmek
147gün, günəşgün
148ay
149ulduzýyldyz
150susuw
151yağmurýagmyr
152çayderýa
153gölköl
154dənizdeňiz
155duzduz
156daşdaş
157qumgum
158tozçaň, toz
159torpaqtoprak
160buludbulut
161dumanduman
162göygök, asman
163külək, yelýel
164qargar
165buzbuz
166tüstütüsse
167odot
168külkül
169yanmaqýanmak, ötmek, otlamak
170yolýol
171dağdag
172qırmızı, qızılgyzyl
173yaşılýaşyl
174sarısary
175ak
176qaragara
177gecəgije
178gündüzgündiz
179ilýyl
180ilıqýyly
181soyuqsowuk
182doludok
183yeni, təzətäze
184köhnəköne, garry
185yaxşıýagşy
186pisbet, pis, ýaman
187çürükçüýrük
188çirklihapa, kirli
189düzgöni
190yumrutegelek
191itiýiti
192kütkütek
193hamartekiz
194nəm, yaşçygly
195quruqury
196düzgündürs
197yaxınýakyn
198uzaquzak, alyş
199sağsag
200solçep
201-da/-də-da
202-da/-də-da
203ilə, -la/-ləbilen
204we
205əgəreger
206çünkiçünki
207adat

Языки родственные приблизительно на 81%.
Данная оценка не является результатом
научного исследования.

Тест на знание слов: туркменский

Вы можете проверить свое знание выбранного языка. Тест по языку (туркменский) охватывает основные слова из списка Сводеша, знание которых в любом случае необходимо и поможет вам при более глубоком изучении языка с помощью учебников или учителей. Тот же тест можно проходить в режиме полиглота, когда потребуется дать перевод не с выбранного одного языка, а с любого случайного.